Αντικείμενο - Σκοπός /

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην ολοκληρωμένη διαχείριση του πρασίνου στις πόλεις, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του αστικού πρασίνου και γενικότερα του αστικού περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης του αστικού περιβάλλοντος.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική προστασία και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, O.T.A., φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου