Προϋποθέσεις /

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι μη συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ικανό αριθμό σχετικών με το Π.Μ.Σ μαθημάτων σε Τμήμα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.
(Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδάσκοντα μέλη Ε.Π. του Τμήματος.