Προϋποθέσεις

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός/ή στο πρόγραμμα και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ο/η οποίος/α πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι.
 
Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).
 
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, στις ιστοσελίδες της Γραμματείας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των Γραμματειών των 2 Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 
Οι εισακτέοι στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας εγγραφής. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο/η 1ος/η, 2ος/η, κ.λπ. επιλαχών/ούσα.