Εισαγωγικό σημείωμα

Ο 20ός αιώνας ήταν ο αιώνας της έντονης αστικοποίησης με αποτέλεσμα τη ραγδαία και χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη μεγαλουπόλεων, στην πλειοψηφία τους εχθρικών για τους κατοίκους. Η αστικοποίηση ως κοινωνικό και πολεοδομικό φαινόμενο μετέβαλε το μέγεθος  και τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων και δημιούργησε περιβαλλοντικά προβλήματα με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και φυσική κατάσταση των κατοίκων. Οι χώροι πρασίνου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση  των προβλημάτων αυτών με μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των θορύβων και προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Επίσης οι χώροι πρασίνου προσφέρονται όχι μόνο για περίπατο και αναψυχή αλλά είναι πολυλειτουργικοί, οικολογικά προδιαγεγραμμένοι και πολιτιστικά διαμορφωμένοι. Ο σχεδιασμός των πόλεων πρέπει να έχει ως στόχο τον διαρκή μετασχηματισμό της δομής τους για να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών. Η ανάπτυξη πράσινης υποδομής αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όσων ασχολούνται με τον αστικό σχεδιασμό, ώστε οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις να εξελιχθούν σε οικοπόλεις, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε  επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης ενός ξεχωριστού επιστημονικού κλάδου ο οποίος  να ασχολείται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την καλλιέργεια και τη διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου. Με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» φιλοδοξούμε να καλύψουμε το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό κενό, που υπάρχει στο επιστημονικό πεδίο της Αστικής Δασοπονίας μέσα από τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μια κοινή προσπάθεια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
  • να χρησιμοποιούν εργαλεία για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού και περιαστικού πρασίνου
  • να συμβουλεύουν και να λειτουργούν με περιβαλλοντική και κοινωνική στόχευση στην βιώσιμη πόλη
  • να παρουσιάζουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων τεκμηριωμένες  προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου με στόχο την ανόρθωση του αστικού οικοσυστήματος και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.
  • να αναπτύξουν  επαγγελματικές προοπτικές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους O.T.A. και τους φορείς διαχείρισης αστικού και περιαστικού πρασίνου

Με υπευθυνότητα  καλούμε τους/τις αποφοίτους  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται, είτε από επιστημονική και επαγγελματική αναζήτηση, είτε για λόγους κοινωνικής/περιβαλλοντικής ευαισθησίας, να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή για την επίτευξη του κοινού στόχου, τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων με την ορθολογική διαχείριση των χώρων πρασίνου για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους.

Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Θέκλα Κ. Τσιτσώνη
Καθηγήτρια ΑΠΘ
Τμ. Δασολογίας & Φ. Π.