Κριτήρια επιλογής /

Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» προτείνεται να είναι τα εξής: 1. βαθμός πτυχίου 2. Συναφή μαθήματα 3. συνάφεια και βαθμός πτυχιακής εργασίας 4. Γνώση ξένης γλώσσας  5. Συναφής επαγγελματική εμπειρία και 6. Συναφές επιστημονικό έργο.

Ειδικότερα, τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Έως 30 μόρια: Βαθμός Πτυχίου X 3

2. ΣΥΝΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έως 10 μόρια. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας συναφών μαθημάτων Χ1

3. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έως 10 μόρια:
α) Πτυχιακή εργασία σε συναφές αντικείμενο: Βαθμός Πτυχιακής X 1
β) Πτυχιακή εργασία σε άλλο αντικείμενο:           -

4. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Έως 20 μόρια:
α) Άριστη:       20 μόρια
β) Πολύ καλή: 15 μόρια
γ) Καλή:          10 μόρια
Η γνώση  της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικών (άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’»), όπως ισχύουν, καθώς και του ΠΑΓΕΕΣ που εκδίδει το ΤΕΙ ΑΜΘ.

5. ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(συμπεριλαμβανομένης ερευνητικής και μελετητικής εμπειρίας, συναφών με τα αντικείμενα του ΠΜΣ)
Έως 24 μόρια: Μήνας Χ 1

6. ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
(δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, σε συναφή με αντικείμενα του ΠΜΣ)
Έως 6 μόρια
α) Επιστημονική δημοσίευση (ΕΔ) σε περιοδικά του Citation Index: ΕΔ Χ 1
β) Επιστημονική δημοσίευση (ΕΔ) σε άλλα περιοδικά/συνέδρια:        ΕΔ Χ 0.5

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει έως 100 μόρια.