Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η μοριοδότησή τους είναι τα εξής:
Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: πολλαπλασιάζεται με 4
Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.: πολλαπλασιάζεται με 1
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: πολλαπλασιάζεται με 1
Γνώση μιας ξένης γλώσσας: 5 μόρια
Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας: 5 μόρια
Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες): μέγιστο 5 μόρια
Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: μέγιστο 20 μόρια
Επαγγελματική Εμπειρία: μέγιστο 5 μόρια
Ερευνητική Εμπειρία: μέγιστο 10 μόρια
Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα: μέγιστο 10 μόρια
Δύο (2) συστατικές επιστολές: απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται.