Πρόγραμμα σπουδών

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας: Ελληνική.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τη διδασκαλία πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο, έτσι ώστε ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής να συμπληρώνει 30 Πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο του προγράμματος θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές μονάδες. Έτσι το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων του προγράμματος ανέρχεται σε 90. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 1-2. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει 2 ή 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, οι οποίες μαζί με τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, αντιστοιχούν σε 5 ή 7,5 Πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα, όπως αναλυτικά φαίνεται στους πίνακες. Τέλος, στον πίνακα 3 περιγράφεται ότι το Γ΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, ασκήσεις αλλά και πρακτική στο πεδίο. Ορισμένα δε περιλαμβάνουν και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects, case studies).

Α΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

Κωδ.

Τίτλος μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας / εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Μ1

Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον

3

7,5

Μ2

Ερευνητική Μεθοδολογία και Προχωρημένη Στατιστική

2

5

Μ3

Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου

3

7,5

Μ4

Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας

2

5

Μ5

Επιλογή Ειδών για Αστικό και Περιαστικό Πράσινο - Καλλωπιστικά είδη

2

5

 

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

 

30

Β΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα)

Κωδ.

Τίτλος μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας / εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Μ6

Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου

2

5

Μ7

Παραγωγή – χειρισμός – εγκατάσταση φυτικού υλικού στους αστικούς χώρους

3

7,5

Μ8

Ειδικές κατασκευές - Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Πράσινο

2

5

Μ9

Διαχείριση, Συντήρηση και Παρακολούθηση Αστικού Πρασίνου

3

7,5

Μ10

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου

2

5

 

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

 

30

Γ΄ Εξάμηνο

ΜΕ

Εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30