Πρόγραμμα σπουδών /

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα (4) στο Β’ εξάμηνο και γ) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής στο Γ’ εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτική είναι: η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.
Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για την μεταπτυχιακή διατριβή.

Α΄ Εξάμηνο


Κωδ.

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

101

Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον

7,5

102

Ερευνητική Μεθοδολογία

7,5

103

Σχεδιασμός, Επιλογή Ειδών, Εγκατάσταση Πρασίνου

7,5

104

Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας

7,5

Β΄ Εξάμηνο


Κωδ.

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

201

Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου

7,5

202

Απογραφή Βλάστησης και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου

7,5

203

Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Πράσινο

7,5

204

Διαχείριση και Συντήρηση Αστικού Πρασίνου

7,5

Γ΄ Εξάμηνο


301

Μεταπτυχιακή διατριβή

30