Πλαίσιο λειτουργίας /

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.
 
Η ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (Masters  Degree In Planningand Managing Urban Greenspaces).
To Π.Μ.Σ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και για την παρακολούθησή του προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.200,00 €.

ΦΕΚ 337/10-03-2015, τεύχος Β’
Κανονισμός Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.