Επικοινωνία

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

Τηλ. 2310 995195 (κα. Αλεξάνδρα Σαμουηλίδου)
Τηλ. 25210 60414 (κα. Αποστολίδου Όλγα)

Email: msc-green@for.auth.gr http:// mgreen.teiemt.gr

Ώρες εξυπηρέτησης: εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή: 09:00 - 15:00.