Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων) ή πατώντας εδώ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες).
 8. Αποδεικτικά γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 9. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 12. Μία (1) φωτογραφία Διαβατηρίου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.