Δικαιολογητικά /

  1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία ή πατώντας εδώ
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφα πτυχίων (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
  5. Αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας.
  6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Συντονιστική Επιτροπή  να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του υποψήφιου κατά την κρίση του.